Transparant

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene informatie

daspaseendeal.nl is een onderdeel van DAS Publishers.

DAS Publishers is bereikbaar via onderstaande gegevens:

DAS Publishers
Stationsstraat 103 | 5751HD Deurne
0493 - 352 600
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.daspublishers.nl

De levering van onze producten is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, onderworpen aan BTW. Ons BTW-identificatienummer is: NL858241900B01.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op deze website, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DAS Publishers in relatie tot producten aangeboden op de website www.daspaseendeal.nl of afgeleiden daarvan, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen via deze website, tussen ons en de besteller. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen en prijzen op www.daspaseendeal.nl zijn vrijblijvend en DAS Publishers behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant. De te betalen prijs en eventuele overige kosten, worden altijd duidelijk op de website vermeld.
3.3 Voor producten waarbij verwijderingsbijdragen van toepassing zijn, geldt dat deze zijn inbegrepen bij de aanbiedingen en prijzen op de website.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten

Alle prijzen van producten en diensten die door DAS Publishers op www.daspaseendeal.nl worden aangeboden zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per aanbieding afzonderlijk vermeld en kunnen per product, per aanbieding, per bestelling, per ordergrootte en per periode verschillen.

Artikel 5. Onjuistheden

DAS Publishers behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder daarbij gehouden te zijn aan een vergoeding van mogelijk door de besteller geleden nadeel, wanneer zij bij vermelding van een aanbieding op www.daspaseendeal.nl, de bijbehorende prijs of informatie van eigenschappen van een productaanbieding, een fout heeft gemaakt.

Artikel 6. Betaling

6.1 Alle betalingen aan DAS Publishers inzake bestellingen via www.daspaseendeal.nl verlopen via de iDeal of Paypal.
6.2 Indien een besteller met enige betaling in gebreke is en blijft, is DAS Publishers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6.3 DAS Publishers behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1 De levertijden van bestellingen bij www.daspaseendeal.nl worden per aanbieding vermeld en variëren per aanbieding. DAS Publishers streeft er altijd naar om de bestelling te leveren binnen de bij de betreffende aanbieding vermelde levertijd.
7.2 De door DAS Publishers opgegeven levertijden zijn indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen in de opgegeven levertijden – ongeacht de oorzaak daarvan – kunnen nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.
7.3 De levering geschiedt via één van onze partners. DAS Publishers is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt als gevolg van vertraging van de bezorging door de vervoerder.
7.4 De besteller is verplicht de overeengekomen prestatie af te nemen zodra deze voor hem/haar bij de partner ter beschikking staat of aan hem/haar ter hand wordt gesteld. Alle kosten die ontstaan als gevolg van niet-tijdige afname door de besteller zijn voor diens rekening.
7.5 Indien de besteller afname weigert, zal de overeengekomen prestatie gedurende maximaal 6 maanden na de overeengekomen leverdatum ter beschikking van de besteller worden gehouden. Daarna vervallen alle aanspraken die de besteller op deze producten zou kunnen doen gelden en kunnen deze producten door ons worden vernietigd.

Artikel 8. Garantie

DAS Publishers geeft geen garantie op geleverde producten en diensten tenzij deze door haar leveranciers aan DAS Publishers worden verleend en specifiek op www.daspaseendeal.nl bij de betreffende aanbieding worden vermeld.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1 Op de dag nadat de besteller, of een vooraf door de besteller aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelling heeft ontvangen, start de bedenktijd van 14 dagen. Tijdens deze bedenktijd mag de besteller de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
9.2 Wanneer de order geen fysiek product betreft, start de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de digitale orderbevestiging.
9.3 Het herroepingsrecht zoals beschreven in lid 9.1 geldt niet in geval van:
- Producten die (snel) kunnen verouderen of bederven.
- Producten die tot stand worden gebracht overeenkomstig de specificaties van de besteller, zoals maatwerk producten.
- Producten die worden gepersonaliseerd en derhalve voor verdere verkoop aan anderen ongeschikt zijn.
- Producten die vanwege specifieke eigenschappen niet retour kunnen worden gestuurd.
9.4 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de besteller zorgvuldig omgaan met het geleverde product, de bijbehorende verpakking en alle meegeleverde toebehoren. De besteller zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor in hoeverre het nodig is om te bepalen of hij het product wenst te behouden, waarbij het uitgangspunt is dat de besteller het product slechts hanteert en inspecteert zoals dat in een winkel is toegestaan. Wanneer de besteller zijn bestelling annuleert, zal hij het geleverde product in de originele staat, verpakking en met alle toebehoren terugsturen aan DAS Publishers aan de hand van de stappen zoals omschreven in lid 9.5.
9.5 Om een bestelling te annuleren en daarmee de overeenkomst te ontbinden, dient de besteller binnen de in lid 9.1 aangegeven bedenktijd DAS Publishers te informeren per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar 0493 - 352 600. Ook kan het modelformulier voor ontbinding / herroeping worden ingevuld en per post worden gestuurd aan DAS Publishers inzake Daspaseendeal.nl, Stationsstraat 103, 5751HD Deurne (Nederland). Ook kan het formulier per e-mail worden verzonden naar e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op basis van de annulering zal DAS Publishers de ontbinding van overeenkomst bevestigen en instructies geven voor de retourzending. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande bevestiging van de annulering niet toegestaan.
9.6 Wanneer besteller de order annuleert en daarmee de overeenkomst binnen de in lid 9.1 aangegeven bedenktijd ontbindt, dient de besteller onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van annulering door DAS Publishers zoals omschreven in lid 9.5, de ontvangen order retour te zenden.
9.7 De kosten voor het retourneren van een geannuleerde order zijn voor rekening van besteller. De kosten voor het terug sturen van de order kunnen afwijken van de door DAS Publishers berekende verzendkosten bij het plaatsen van de bestelling.
9.8 In het geval een order wordt geannuleerd, heeft de besteller, mits het product zoals omschreven in lid 9.4 in originele staat, verpakking en met alle toebehoren retour is ontvangen, recht op teruggave van hetgeen door hem aan DAS Publishers is betaald. DAS Publishers zal in dat geval uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst en de retour ontvangen order het te restitueren bedrag op de (bank)rekening of creditcard van de besteller terugstorten.

Artikel 10. Overmacht

DAS Publishers kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat DAS Publishers verplicht is tot schadevergoeding. DAS Publishers dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan DAS Publishers kan worden toegerekend, waaronder het niet (tijdig of onder dezelfde condities en voorwaarden) kunnen leveren van producten en diensten door leveranciers aan DAS Publishers De besteller heeft in dat geval recht op restitutie van het aan DAS Publishers betaalde bedrag. DAS Publishers zal in dat geval uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst het te restitueren bedrag op de (bank)rekening of creditcard van de besteller terugstorten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

11.1 DAS Publishers is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het bezoek van deze website.
11.2 DAS Publishersis niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of iedere andere vorm van schade door levering van- of gebruik van bij DAS Publishers bestelde producten en diensten.
11.3 Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan DAS Publishers verstrekken van het juiste e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw computer en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en bestellingen kunnen worden ontvangen.

Artikel 12. Privacy

Wij verzamelen, gebruiken en verzenden persoonsgegevens van de besteller in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving en onze Privacy Statement. Via onze website verwerkte persoonsgegevens zullen – na vooraf verkregen toestemming – gebruikt worden om de besteller te informeren over interessante aanbiedingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige wijze samenhangende rechtsbetrekking tussen ons en de besteller, is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen is de rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DAS Publishers vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

Zoek een deal

De winkelwagen is leeg
Transparant

 

 

 

Heeft u een deal?

Heeft u een deal en wilt u deze op onze website plaatsen? Twijfel niet en meldt u aan! Wij plaatsen uw deal tegen een zeer interessant tarief ongelimiteerd op de website.

Wij werken op 'No cure - no pay' basis.

 

 

 
Heeft u een mooie deal?
Meld u hier zich aan.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.